Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Programy strategiczne

 

STRATEGIA  ROZWOJU
GMINY MIEJSKO - WIEJSKIEJ
GLINOJECK
do roku 2030


  • Uchwała - pobierz
  • Strategia Rozwoju Gminy Miejsko - Wiejskiej Glinojeck - pobierz

 

Szanowni Państwo:

Wśród najważniejszych efektów transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jest stworzenie jakościowo nowych warunków funkcjonowania jednostek terytorialnych – gmin, powiatów i województw. Po zamknięciu etapu dominacji, zarządzanej centralnie gospodarki planowej i przekazaniu - w drodze demokratycznych wyborów - dużej części władzy samorządom terytorialnym, pojawiła się konieczność wprowadzenia przez te samorządy nowoczesnych metod zarządzania rozwojem swoich jednostek terytorialnych. W obecnych warunkach ustrojowych lokalne samorządy terytorialne nie mogą bowiem ograniczać się głównie do administrowania, ale muszą określać  i realizować własne polityki rozwoju, aby tworzyć coraz lepsze warunki zaspokajania potrzeb swoich wspólnot samorządowych. Powinny mieć świadomość, że w warunkach demokracji  i gospodarki rynkowej lokalna aktywność społeczno-gospodarcza w coraz większym stopniu ujmowana jest jako złożony, dynamiczny proces, w którym władze samorządowe, zarządzając zasobami własnymi oraz wykorzystując środki pochodzące z zewnątrz, pobudzają rozwój swoich jednostek terytorialnych w celu zapewnienia ich mieszkańcom optymalnych warunków życia.  
 
W nowych warunkach władze samorządowe każdej gminy czy powiatu występować powinny w roli animatora jej życia społecznego i gospodarczego. Administrując i sterując rozwojem lokalnym muszą pełnić również rolę menadżera zarządzającego tak specyficzną organizacją, jaką stanowi gmina. W warunkach oddziaływania czynników natury ekonomicznej oraz rosnącej konkurencyjności jednostek terytorialnych, efektywne wypełnianie tej roli wymaga zarówno wiedzy administracyjnej, wiedzy z zakresu ekonomiki, polityki społecznej i marketingu terytorialnego jak i umiejętności planistycznych. Samorządy lokalne w Polsce weszły bowiem  w taki etap rozwoju, że same powinny dokonywać oceny swojej sytuacji społeczno-gospodarczej i tworzyć strategie oraz programy operacyjne określające ich polityki rozwoju.  
 
Planowanie długookresowe, strategiczne jest niezbędnym elementem procesu sprawnego zarządzania gminą. Jest czynnikiem przyspieszającym rozwój, sprzyjającym pozytywnej mobilizacji jej mieszkańców do działań na rzecz wspólnej przyszłości. Strategia rozwoju gminy stanowić może ważny instrument ożywiania działalności lokalnych instytucji, organizacji  i przedsiębiorców. Może wskazywać potencjalnym inwestorom możliwości inicjowania nowych przedsięwzięć gospodarczych. Może w efekcie stać się podstawą realizacji wielokierunkowego  i zrównoważonego rozwoju, w oparciu o lepsze wykorzystywanie zasobów własnych  i efektywne pozyskiwanie środków wsparcia z innych źródeł.  
 
W pierwszych latach obecnego stulecia samorządy lokalne w Polsce nie miały jeszcze formalnego obowiązku opracowywania dokumentów planistycznych, służących strategicznemu zarządzaniu rozwojem swoich jednostek terytorialnych. Niektóre jednak decydowały się na ich wykonanie. Dokumenty te, nie mając formalnej podstawy prawnej, spełniały głównie rolę pomocniczą. Zawierały z reguły szczegółowe diagnozy uwarunkowań rozwoju oraz jego kierunki i ogólne cele. Określane najczęściej mianem programów lub lokalnych planów rozwoju, sporządzane były bardziej pod presją zewnętrzną, niż z wewnętrznej potrzeby sprawnego  i efektywnego działania lokalnych liderów samorządowych. Sytuacja się zmieniła, gdy Polska rozpoczęła działania przedakcesyjne, by w połowie 2004 roku stać się członkiem Unii Europejskiej.
W roku 2004 - w związku z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i możliwością ubiegania się o dofinansowanie lokalnych zadań inwestycyjnych z funduszy europejskich - rząd zobowiązał potencjalnych beneficjentów tej pomocy finansowej (głównie samorządy terytorialne – powiaty i gminy) do opracowania swoich planów rozwoju lokalnego.  
 
Na początku 2004 roku Rada Miejska w Glinojecku, zgodnie z wytycznymi ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, podjęła decyzję w sprawie opracowania swojej strategii zrównoważonego rozwoju i planu rozwoju lokalnego. Projekty tych dokumentów opracowane zostały w maju tego roku i przyjęte w dniu 29 czerwca (Uchwała Nr XV/97/04 Rady Miejskiej w Glinojecku). Zarówno strategia jak i plan rozwoju lokalnego miasta i gminy określały cele i działania na lata 2004-2006 a więc na bardzo krótki okres realizacji. Uchwalone zostały bowiem tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, na początku procesu wdrażania umów akcesyjnych, w okresie istotnych zmian systemowych.  
 
W grudniu 2006 roku Sejm RP określił nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju. Rozszerzony został znacznie jej zakres podmiotowy. Oprócz Rady Ministrów oraz samorządów województw do prowadzenia polityki rozwoju zobowiązane zostały formalnie również samorządy lokalne - powiatowe i gminne. Podstawowymi dokumentami programowymi, określającymi zasady i kierunki prowadzenia polityki rozwoju, mają być strategie rozwoju, zaś ich instrumentami realizacyjnymi – programy operacyjne. Dokumenty te mają mieć zasadnicze znaczenie nie tylko dla sprawnego i efektywnego zarządzania rozwojem - również lokalnym, mają one również stanowić podstawę uzasadniania wniosków o uzyskanie środków wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w jej nowych perspektywach rozwojowych oraz z innych źródeł. Samorząd miasta i gminy Glinojeck, uchwalając w 2004 roku swoją strategię rozwoju oraz plan rozwoju lokalnego, w pewnym stopniu wyprzedził oficjalne uregulowania ustawowe  w tym zakresie.  
 
W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania w UE na lata 20072013, samorząd Glinojecka na początku roku 2007 podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania aktualizacji uchwalonej w 2004 roku strategii rozwoju gminy. W dniu 25 kwietnia 2007 roku Rada Miejska Glinojecka uchwałą nr VII/41/07 przyjęła do realizacji Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2007 – 2013 oraz jej dokument wykonawczy Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2007 – 2013. Dokumenty te były w owym czasie głównymi instrumentami zarządzania rozwojem gminy.
Stanowiły konieczną programową podstawę planowania budżetów i ich wieloletnich prognoz,  a także podejmowania działań inwestycyjnych samorządu gminy. Były również niezbędne  w przygotowaniach do pozyskiwania funduszy wsparcia ze środków Unii Europejskiej.  
 
W związku z zakończeniem okresu programowania w UE na lata 2007-2013  i rozpoczęciem nowego cyklu na lata 2014-2020, a także w związku z przyjęciem przez samorząd województwa mazowieckiego nowej strategii rozwoju Mazowsza do roku 2030, burmistrz Glinojecka podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania nowej strategii rozwoju miasta i gminy. Niniejsze opracowanie jest projektem tego dokumentu. Zostanie on skierowany do konsultacji społecznych. Swoje uwagi będą mogli przedstawić radni, mieszkańcy gminy, podmioty gospodarcze, lokalne organizacje społeczne, sąsiednie samorządy gmin  z terenu powiatu ciechanowskiego (gminy wiejskie Ciechanów i Ojrzeń), mławskiego (gmina Strzegowo) i płońskiego (gminy wiejskie Baboszewo, Raciąż i Sochocin) oraz samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego. Po ich uwzględnieniu oraz uzyskaniu oceny oddziaływania na środowisko, dokument przedstawiony zostanie do uchwalenia Radzie Miejskiej Glinojecka.  
 
 Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje prezentację podstawowych zasad i uwarunkowań formalnych Strategii oraz diagnozę stanu gminy i jej uwarunkowań zewnętrznych, natomiast część druga jest zasadniczą częścią dokumentu, zawierającą ustalenia Strategii.


INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI