Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I GMINY GLINOJECK

Projekt

Szanowni Państwo:
Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych została opracowana z udziałem społeczności lokalnej.
Ostatecznie prace nad jej wprowadzeniem zostaną podjęte na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

§1

Przepisy ogólne 

 1. Konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy Glinojeck przeprowadza się:
  1. w przypadkach przewidzianych ustawami,
  2. w innych sprawach ważnych dla miasta i gminy.
 2. Konsultacje z mieszkańcami obowiązkowo przeprowadza się przy opracowaniu: a
  1. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Glinojeck,
  2. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
  3. Planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych zgodnie z niniejsza uchwałą.
 4. Burmistrz przed rozpoczęciem konsultacji z mieszkańcami określa w drodze zarządzenia:
  1. przedmiot konsultacji,
  2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
  3. formę i terminy przeprowadzenia konsultacji,
  4. osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji.

§2

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:
  1. Rada Miejska,
  2. co najmniej 8 radnych,
  3. mieszkańcy miasta i gminy Glinojeck (w liczbie co najmniej 500 osób)
 2. Wniosek powinien określać:
  1. termin i zakres konsultacji,
  2. sposób zorganizowania konsultacji,
  3. udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji,
  4. zestawienie kosztów proponowanej konsultacji.  
 3. Wniosek, o którym mowa w pkt.1 musi być uzasadniony. W uzasadnieniu tym należy określić cel, jaki ma być osiągnięty w wyniku prowadzonych konsultacji.
 4. Wniosek spełniający wymogi określone w pkt.2 i 3 jest rozpatrywany przez Burmistrza nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia złożenia.
 5. Nieprzyjęty przez Burmistrza wniosek o przeprowadzenie konsultacji może być ponowiony po 6 miesiącach od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 6. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.
 7. Mieszkańcy miast i gminy Glinojeck mogą wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w ważnych dla Miasta i Gminy sprawach.
 8. Wniosek mieszkańców miasta i gminy oprócz wymagań określonych w punkcie 2 i 3 powinien zawierać:
  1. wskazanie osoby (osób) upoważnionej(nych) do kontaktów w imieniu mieszkańców, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,
  2. listę osób popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 500, pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy. 
   Lista ma zawierać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis.
 9. Burmistrz w sposób zwyczajowo przyjęty informuje osoby, o których mowa w pkt.8 ppkt. a) o sposobie załatwienia złożonego wniosku.
 10. W konsultacjach społecznych mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy Glinojeck.
 11. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

§3

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Glinojeck

 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy Glinojeck przeprowadza się w jednej z następujących form:
  1. w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy,
  2. w formie spotkania z przedstawicielami grup społecznych z terenu miasta i gminy Glinojeck.
 2. Oprócz wyżej wymienionej formy dodatkowo udostępnia się mieszkańcom miasta i gminy Glinojeck możliwość wyrażenia swoich opinii i sugestii poprzez funkcjonowanie skrzynki na wnioski i uwagi w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck. 
 3. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Glinojeck mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych przez nadsyłanie  swoich opinii do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku w terminach podanych dla prowadzonych konsultacji.
 4. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Glinojeck oraz mieszkańcy mogą również przesyłać swoje opinie dotyczące prowadzonych konsultacji drogą internetową na adres e-mail określony w uchwale o przeprowadzeniu danej konsultacji.

§4

Zapytanie ankietowe

 1. Konsultacje w trybie zapytania ankietowego prowadzone są poprzez:
  1. opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku
  2. opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku
  3. zaproszenie do składania opinii listowanie na adres Urzędu bądź na adres e-mail wskazany w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji,
  4. przekazanie informacji o przeprowadzanych konsultacjach do lokalnych mediów.
 2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
 3. Formularz ankiety przygotowuje Sekretarz Gminy, chyba, że Rada w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji postanowi inaczej.
 4. Burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców miasta i gminy Glinojeck o celu i sposobie konsultacji społecznej w formie zapytania ankietowego.

§5

Spotkanie z przedstawicielami grup społecznych

 1. Zawiadomienie o spotkaniu:
  1. umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku,
  2. umieszcza się na stronie internetowej Urzędu,
  3. przesyła się do lokalnych środków masowego przekazu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem spotkania.
 2. Ze spotkania z przedstawicielami grup społecznych sporządza się protokół wraz z listą obecności.
 3. W protokole zamieszcza się informacje, w jakiej formie nastąpiło zawiadomienie przedstawicieli grup społecznych, dane osoby wybranej na przewodniczącego zebrania, podaje się temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.
 4. Dodatkowo w protokole zamieszcza się uwagi i wnioski, które wypłynęły w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji społecznej.
 5. Konsultacje w tej formie uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w zebraniu przedstawicieli grup społecznych.

§6

Postanowienia końcowe

Po zakończeniu konsultacji ich wyniki zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej, a także przesłane do lokalnych mediów.

INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI