Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

UCHWAŁA  NR  XXVIII/179/05
RADY  MIEJSKIEJ  W  GLINOJECKU
dnia  21 grudnia 2005 roku

w  sprawie  uchwalenia Karty współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

            Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy   z  dnia   08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 159  z późniejszymi zmianami) oraz  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala,  co  następuje:

§  1

Przyjmuje  się „Kartę współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”   w  brzmieniu  załącznika  do uchwały.

§  2

Wykonanie  uchwały  powierza   się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy.

§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/179/05 Rady Miejskiej w Glinojecku  w sprawie uchwalenia  „Karty współpracy Miasta i Gminy Glinojeck  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.

Obowiązek uchwalenia „Karty współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” wynika z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).  Karta umożliwia realizację zadań publicznych  oraz określa zakres, zasady  i  formy współpracy. Ponadto przyjęcie jej wiąże się z uczestnictwem Urzędu Miasta  i Gminy w programie „Przejrzysta Polska” – jest to zadanie obligatoryjne programu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest celowe i zasadne.

Sporządził: 
Przemysław Iwański

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/179/05 Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 21 grudnia 2005 roku

Karta współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

WSTĘP  

Program Współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Zasady opisane w Karcie zgodne są z duchem i literą Narodowego Planu Rozwoju 2007 -2013 oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizacja celów zawartych w Karcie opiera się na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, w myśl której państwo tworzy warunki do aktywności publicznej trzech sektorów na rzecz dobra wspólnego.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z  późniejszymi  zmianami),
 2. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Glinojeck,
 3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Glinojeck,
 4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,
 5. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć osobę prawną  lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw (w tym fundacje i stowarzyszenia), niebędącą jednostką sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych)   i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, 
 6. innym podmiocie – należy przez to rozumieć:
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych  oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty współpracujące z Gminą zapewniają realizacje zadań  w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

ROZDZIAŁ II
Zakres współpracy

§ 3

Gmina może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji
 19. ratownictwa i ochrony ludności;
 20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  i za granicą;
 21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocji i organizacji wolontariatu;
 24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, w zakresie określonym w pkt. 1 – 23. 

ROZDZIAL III
Zasady współpracy

§ 4

 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Miasta i Gminy Glinojeck lub na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck.
 2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
 3. W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron Gmina, respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwiaj realizację zadań publicznych na zasadach  i w formie określonej w ustawie.
 4. Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, na zasadach  i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań publicznych.
 5. Kierując się zasadą efektywności Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów ustawy o finansach publicznych.
 6. Mając na względzie zasadę jawności, Gmina udostępnia współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe lub nadzorowane, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.

ROZDZIAL IV
Formy współpracy

§ 5

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 
 2. Do finansowych form współpracy należy zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybrać jedną z dwóch form:
  1. powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
  2. wspieranie tych zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami:
  1. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej. Gmina nie mogąc zapewnić środków finansowych na realizację wszystkich wartościowych projektom, będzie wpierać organizacje na polu pozyskiwania zewnętrznych funduszy głównie poprzez informowanie o możliwościach ubiegania się o te środki, doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków, promowanie ciekawych projektów oraz udzielanie rekomendacji czy wystawianie listów intencyjnych. 
  2. udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na spotkania. Organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które nie dysponują własnym lokalem Burmistrz umożliwi bezpłatne korzystanie z niektórych lokali komunalnych  na cele związane z organizacją spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
  3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
   Organizacje mogą występować do Burmistrza o pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami zajmującymi się podobną działalnością w partnerskich miastach Docelowo  stworzona  zostanie  baza  takich  organizacji  działających  w  miastach partnerskich. 
  4. działalność informacyjna. 
   W celu wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, wymiany doświadczeń i wzajemnych oczekiwań, a także konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, Gmina organizować będzie spotkania   z organizacjami pozarządowymi. Informacje dla organizacji przekazywane będą również za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku, prasy lokalnej oraz strony internetowej urzędu.

ROZDZIAŁ V
Dotowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

 § 6

 1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą otrzymywać dotacje na realizację zadań publicznych mieszczących się w zadaniach gminy.
 2. Środki na realizację zdań publicznych zabezpieczane są co roku w budżecie Gminy Glinojeck.
 3. Realizatorzy zadań publicznych wyłaniani są w drodze konkursu i są obowiązani  do informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego zadania z budżetu gminy.
 4. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany na zasadach określonych w ustawie po uchwaleniu budżetu Gminy Glinojeck.
 5. Burmistrz określa zarządzeniem zasady procedury konkursowej.
 6. Burmistrz określa zarządzeniem skład i regulamin prac komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
 7. W pracach komisji konkursowej w charakterze obserwatorów, gotowych udzielić wszelkich wyjaśnień, uczestniczą przedstawiciele organizacji lub innych podmiotów składających ofertę.
 8. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 9. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, przez uprawniony podmiot, na obowiązującym formularzu, jest prawidłowo wypełniona i zawiera komplet załączników.
 10. Ocena merytoryczna  uwzględnia następujące kryteria:
  1. merytoryczna zawartość oferty: zrozumiały i kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, przemyślany i przekonujący plan działania, realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty.
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę.
  3. budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkłady własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy.
  4. możliwość wykonania tzn. baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
  5. liczba osób korzystających z realizacji projektu.
  6. doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacji podobnych działań.
  7. nowatorskie i oryginalne podejście do realizowanego zadania.
  8. współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania.
  9. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi podmiotu
  10. ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów finansowych z budżetu Gminy Glinojeck
 11. Burmistrz podejmuje decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację i o wysokości dotacji po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowej.
 12. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. remonty budynków,
  2. zadania i zakupy inwestycyjne,
  3. działalność gospodarczą,
  4. pokrycie kosztów utrzymania administracji podmiotu starającego się o przyznanie dotacji,
  5. działalność polityczna i religijną.

ROZDZIAŁ VI
Koordynator oraz zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

§ 7

 1. Funkcję koordynatora ds. współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pełni pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza.
 2. Burmistrz może powołać Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami zwany dalej „Zespołem”.
  1. Zespół będzie się składał się z przedstawicieli desygnowanych przez:
   1. Burmistrza – 2 osoby,
   2. Radę Miejska w Glinojecku – 2 osoby,
   3. organizacje pozarządowe lub inne podmioty – 2 osoby.
  2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz w formie zarządzenia.
  3. Kadencja członków Zespołu pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Glinojecku.
  4. Członkowie zespołu wykonują swoją pracę nieodpłatnie.
  5. Zespół prowadzi prace i obraduje na podstawie przyjętego przez siebie na pierwszym posiedzeniu Zespołu danej kadencji „regulaminu”.
  6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na którym to również dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
  7. Zespół może zapraszać na swoje posiedzenia między innymi:
   1. przedstawicieli komisji Rady Miejskiej w Glinojecku,
   2. przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
   3. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,
   4. ekspertów.
  8. Do zadań Zespołu należy:
   1. dokonywanie oceny realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, zawartej w Karcie i przedstawienie jej wraz z wnioskami Burmistrzowi i Radzie raz w roku,
   2. dokonywanie oceny inicjatyw wspierających podmioty,
   3. stałe monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
   4. przedkładanie do 15 września każdego roku właściwej komisji Rady i Burmistrzowi propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań Gminy przez podmioty na przyszły rok budżetowy,
   5. wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących podmiotów. 

ROZDZIAL VII
Komunikacja z organizacjami pozarządowymi

§ 8

 1. Rada Miejska w Glinojecku organizuje w roku co najmniej dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami poświęcone przede wszystkim Rocznemu programowi współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Burmistrz organizuje cykliczne otwarte spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami poświęcone przede wszystkim bieżącej współpracy.

ROZDZIAL VIII
Ocena realizacji Karty współpracy

§ 9

 1. Ocena realizacji Karty jest dokonywana raz do roku przy konstruowaniu Programu Współpracy na kolejne lata przez przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, samorządu oraz Rady Miejskiej w Glinojecku.
 2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą kierować na bieżąco uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Karty współpracy do Burmistrza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie współpracy zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190008 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI