Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie

 

ZARZĄDZENIE  NR  197/05
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  GLINOJECK
z  dnia 11 lipca 2005  roku

w  sprawie  ustalenia  „Procedury  Naboru  Pracowników”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy  z  dnia  8 marca 1990  roku o  samorządzie  gminnym   (Dz. U.  z  2001 roku  Nr 142,  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami)  zarządzam,  co  następuje:

§1

Przyjąć  „Procedurę  Naboru Pracowników”  stanowiącą  załącznik    Nr  1  do  niniejszego  Zarządzenia.

§2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Załącznik  Nr  1
do  Zarządzenia  Nr  197/05
Burmistrza  Miasta i Gminy Glinojeck
z dn. 11.07.2005r.

PROCEDURA  NABORU  PRACOWNIKÓW  DO  URZĘDU  MIASTA  I  GMINY  W  GLINOJECKU

I.  CEL  PROCEDURY.

Celem procedury jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku oraz weryfikacja kandydatów na pracowników.

II PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze, stanowiska merytoryczne oraz pozostałe wakaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku

III.  ZAKRES  PROCEDURY.

Procedura obejmuje zasady i tryb postępowania w naborze kandydatów na wolne stanowiska kierownicze, stanowiska merytoryczne oraz pozostałe wakaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku. Procedura nie ma zastosowania w przypadku stanowisk obsadzanych w drodze wyboru, powołania, przesunięcia pracownika na inne stanowisko oraz w przypadku zmian reorganizacyjnych oraz w przypadku zatrudnienia pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, umowa absowlencka). Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.

IV.  WŁAŚCIEL  PROCEDURY.

Inspektor  ds.  obsługi  rady  i  jej  organów,  kadr,  kultury i zdrowia.

V.  DEFINICJE  I  AKTY  PRAWNE.

 1. Ustawa  z dnia 22 marca 1990 roku  o  pracownikach  samorządowych (Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1593 roku z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa  z  dnia  08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001 roku  Nr 142,  poz. 1591  z późniejszymi  zmianami). 
 3. Ustawa z  26 czerwca 1974 roku -  Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku  Nr  21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami).
 4. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  roku  w  sprawie  zakresu prowadzenia  przez  pracodawców dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz sposobu  prowadzenia  akt  osobowych  pracownika  (Dz. U. Nr 62,  poz. 286  z późniejszymi  zmianami).

VI.   PRZEBIEG  PROCEDURY:

Zgłoszenie  potrzeby  zatrudnienia.

 1. Sekretarz  Miasta  i  Gminy  zgłasza  Burmistrzowi  potrzebę  zatrudnienia. W  przypadku  nowoutworzonych  stanowisk,  konieczna  jest analiza  skutków  finansowych  zwiększenia  zatrudnienia. W  sytuacji, kiedy  potrzeba  zatrudnienia  wiąże  się  z  koniecznością  utworzenia  nowego  stanowiska  pracy, zgłoszenie  powinno  zawierać  opis  zadań  dla  tego stanowiska  oraz  oszacowanie  wymiaru  czasu  pracy. Zgłoszenie  następuje  w  formie  pisemnej  i  zawiera uzasadnienie  potrzeby  zatrudnienia. Zgłoszenie  następuje  nie później  niż  w  terminie  3  m-cy  przed  planowanym zatrudnieniem.  W  sytuacjach  szczególnych  termin  nie obowiązuje.
 2. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  dokonuje  oceny  potrzeby zatrudnienia. W  trakcie  oceny  analizowana  jest  możliwość wewnętrznych  przesunięć  na  istniejących  stanowiskach pracy  oraz  możliwość  zatrudnienia  na  czas  nieokreślony, pracowników  zatrudnionych  na  czas  określony. Wynik  oceny  potrzeby zatrudnienia Burmistrz za pośrednictwem Sekretarza przekazuje inspektorowi ds. obsługi rady i jej organów, kadr, kultury i zdrowia celem rozpoczęcia procedury naboru.

Przygotowanie  naboru.

 1. Inspektor  ds.  obsługi  rady  i  jej  organów,  kadr,  kultury  i zdrowia  na  polecenie  Sekretarza  przygotowuje  szczegółowy opis  stanowiska  oraz  zestaw  wymagań  dla  kandydata  na  to stanowisko. Opis  podlega  zatwierdzeniu  przez  Burmistrza.
 2. Opis  stanowiska  zawiera:  nazwę  stanowiska,  miejsce w  strukturze  organizacyjnej, cel  istnienia  stanowiska, główne  zadania,  uprawnienia  wynikające  ze  stanowiska.
 3. Wymagania  wobec  kandydata  obejmują: poziom  i  kierunek wykształcenia,  zakres  wiedzy  ogólnej  i  specjalistycznej, doświadczenie  zawodowe  i  staż  pracy, wymagane uprawnienia  i  egzaminy  zawodowe, umiejętności, wymagane przeszkolenie  przed  i  po  zatrudnieniu, cechy  charakteru oraz  inne  wymagania  kwalifikacyjne  wynikające z  przepisów  szczególnych.
 4. Na  podstawie  opisu  stanowiska  i  zestawu  wymagań, inspektor  ds. obsługi  rady  i  jej  organów,  kadr,  kultury   i  zdrowia  przygotowuje  kryteria  doboru  kandydata,  które zatwierdza  Burmistrz.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  naborze

 1. Inspektor  ds.  obsługi  rady  i  jej  organów,  kadr,  kultury  i  zdrowia  przygotowuje  projekt  ogłoszenia  o naborze  kandydata  na  wolne  stanowisko. Treść  ogłoszenia  oraz zlecenie  publikacji  podlega  zatwierdzeniu  przez  Burmistrza.
 2. Miejscem  publikacji  jest  tablica  ogłoszeń,  Biuletyn Informacji  Publicznej  a  w  uzasadnionych przypadkach  możliwe  jest  zamieszczenie  ogłoszenia w  gazecie  regionalnej. Równocześnie  informację  o  wolnym stanowisku  przekazuje  się  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy w  Ciechanowie.
 3. Ogłoszenie  o  naborze  powinno  zawierać:  nazwę  i  adres  jednostki; określenie  stanowiska  pracy;  zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  pracy;  wymagania  formalne  związane  ze  stanowiskiem;  wykaz  wymaganych  dokumentów;  termin  i  miejsce  składania  dokumentów.
 4. Termin  do  składania  dokumentów,  określony w  ogłoszeniu   o  naborze,  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  od  dnia   opublikowania  tego  ogłoszenia  w  Biuletynie.

Wstępna selekcja kandydatów

 1. Po upływie terminu złożenia dokumentów komisja konkursowa powoływana każdorazowo przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w składzie trzyosobowym dokonuje oceny formalnej dokumentów odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań w ogłoszeniu. 
 2. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Lista, o której mowa w ust. 4.2, zawiera imiona i  nazwiska kandydatów  oraz  ich  miejsce  zamieszkania w  rozumieniu przepisów  Kodeksu  Cywilnego.

Przebieg postępowania konkursowego.

 1. Każdego zakwalifikowanego kandydata, który spełnia wymogi formalne komisja konkursowa zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja sporządza kwestionariusz zawierający:
  • datę spotkania,
  • skład komisji przeprowadzającej rozmowę,
  • nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje,
  • dane osobowe kandydata,
  • wykształcenie,
  • umiejętności (obsługa komputera, znajomość języków obcych, itp.)
  • doświadczenie zawodowe,
  • cechy osobowe,
  • motywację,
  • oczekiwania względem pracodawcy (w tym finansowe),
  • uwagi,
  • decyzje i uzasadnienie
 2. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja konkursowa ustala listę rankingową kandydatów poprzez ocenę poszczególnych kandydatów przez każdego z członków. Oceny dokonuje się przydzielając każdemu z kryteriów wymienionych w ust. 5.1 lit. e – j od 0 do 3 punktów.
 3.  Ostatecznego wyboru z puli osób, które otrzymały najwyższą ilość punktów dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck. 
 4. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół.
 5. Protokół zawiera w szczególności: określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; liczbę kandydatów oraz imiona i  nazwiska  i  adresy  nie  więcej  niż 5  najlepszych  kandydatów  uszeregowanych  wg  spełniania  przez  nich  poziomu  wymagań  określonych  w  ogłoszeniu o  naborze; informację  o  zastosowanych  metodach i  technikach  naboru; uzasadnienie  dokonanego  wyboru.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  wyniku  naboru.

 1. Inspektor ds. obsługi  rady  i  jej organów,  kadr,  kultury i  zdrowia  zawiadamia  wszystkich  uczestników postępowania konkursowego  o  wynikach  naboru,   przygotowuje informację,  kto  został  wybrany  w  ciągu  3 dni  od  dnia wyboru,  zamieszcza  informację  w  Biuletynie Informacji Publicznej  i  na  tablicy ogłoszeń.
 2. Informację  o  wyniku  naboru  upowszechnia  się  w  terminie  14  dni  od  dnia  zatrudnienia  wybranego  kandydata  albo  zakończenia  procedury  naboru,  w  przypadku   gdy  w  jego  wyniku  nie  doszło  do  zatrudnienia  żadnego  kandydata.
 3. Informacja  zawiera:  nazwę  i  adres  jednostki; określenie  stanowiska,  nazwisko  i  imię  wybranego  kandydata  oraz  jego  miejsce  zamieszkania;  uzasadnienie  dokonanego  wyboru  kandydata  albo  uzasadnienie  nie zatrudnienia  żadnego  kandydata.
 4.  Informację  o  wyniku  naboru  upowszechnia  się  w  Biuletynie Informacji Publicznej  i  na  tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  przez  okres  3  miesięcy.
 5. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI