Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Budżet 2005

 

BUDŻET 2005 GMINY GLINOJECK,
czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

Szanowni Państwo

Wydając po raz pierwszy publikacją pragniemy zapoznać wszystkich mieszkańców z zagadnieniami finansowymi naszej Gminy. Dane pochodzą z budżetu Gminy Glinojeck na rok 2005 przyjętego przez Radę Miejską uchwałą nr XX/125/04 z 23 grudnia 2004 r.
Budżet Gminy jest podobny do budżetu rodzinnego, w którym planuje się uzyskiwane dochody i dostosowuje się do nich wydatki w ciągu roku.
W budżecie domowym dochody pochodzą z wynagrodzeń za pracę poszczególnych członków czy także renty, zasiłki, stypendia, zysk z lokat bankowych.
Dochody są po to aby je przeznaczyć na wydatki.
Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
Budżet Gminy Glinojeck uchwala Rada Miejska, czyli obecnie 15 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych.

W budżecie na 2005 rok ustalono następujące wielkości:

dochody: 14.100.250,00 zł.
dochody pomniejszone o spłatę pożyczki i kredytu – 13.047.500,00 zł.
wydatki:  15.383.694,00 zł.
deficyt:      2.336.194,00 zł.

  - image002.gif

Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami - powstaje wtedy gdy wydatki są większe od dochodów. Na pokrycie deficytu gmina zaciągnie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.177.630,00 zł, i Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt” w kwocie 158.564,00 zł,

 

Skąd się biorą pieniądze w budżecie?

Podatki i opłaty  zasilające budżet gminy
 - od nieruchomości: 3.772.894,00 zł. 
- od środków transportowych: 133.800,00zł
-  rolny, leśny: 337.471,00 zł. 
-  od posiadania psa: 5.000,00 zł.    
-  od spadków i darowizn: 25.000,00 zł.

 

Dotacje
- na zadania pomocy społecznej: 1.970.300,00 zł.
- na zadania administracyjne: 62.791,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych: 1.666.815,00 zł.

  - image003.gif

Subwencja ogólna 5.256.769,00 zł.

Różne opłaty

- opłata administracyjna, zwroty  kosztów upomnień, odsetki: 25.531,00zł.
- zezwolenia na alkohol: 110.000,00 zł.
- wypłaty rolników na przyłącza wodociągowe: 154.600,00 zł.
- wpłaty za korzystanie   z hali sportowej - 15.000,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno –   prawnych: 25.000,00 zł.
- odpłatności za wyżywienie: 101.000,00 zł. 

 

Dochody z majątku gminy

- sprzedaż składników majątkowych: 280.000,00 zł.
- dochody z najmu lokali : 31.500,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste: 50.000,00 zł.
- opłata targowa: 35.000,00 zł  

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi –5.256.769,00 zł. W praktyce jest ona niewystarczająca i gmina musi dokładać ze swoich dochodów.

Dużą część dochodów stanowi kwota wpłaconych do gminy podatków od nieruchomości.

Subwencje są bezzwrotną formą dofinansowania z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów i możemy je przeznaczyć zgodnie z potrzebami. Nie musimy się z nich rozliczać. 

Dotacje otrzymywane są z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczać. Nie można wydać dotacji na inny cel niż, na który została przeznaczona. Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budżetu państwa.

 - image005.gif

Na co wydajemy pieniądze.........

Plan wydatków na początku roku 2005
Plan wydatków po zmianach na  20 września 2005 roku             

15 383 694,00 zł
16 525 017,00 zł

Oświata i wychowanie:
wydatki na utrzymanie 3 szkół podstawowych,
2 gimnazjów, 1 przedszkola i 1 liceum        
5 607 968,00

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska:
utrzymanie zieleni, czystości
remont oczyszczalni ścieków, koszty oświetlenia ulicznego 

 3 473 377,00  
Pomoc społeczna:
zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe,
dożywianie uczniów, usługi opiekuńcze
2 570 447,00 
Administracja publiczna:  
-  utrzymanie administracji rządowej
-  utrzymanie administracji samorządowej
-  utrzymanie Rady Miejskiej
 2 129 790,00
Transport i łączność:
utrzymanie dróg, budowa dróg
1 315 461,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

309 206,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
remont świetlic wiejskich, 
poprawa wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 

 256 000,00  
Rolnictwo i łowiectwo:
budowa wodociągu Kolonie- Brody Młockie
zakup kolczyków dla zwierząt
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
 216 346,00
Kultura fizyczna i sport:
utrzymanie hali sportowej, stadionu
185 879,00
Obsługa długu publicznego:
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek      
 145 514,00  
Ochrona Zdrowia: 
wydatki na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi      
 110 400,00  
Gospodarka mieszkaniowa:
gospodarka gruntami i nieruchomościami    
58 898,00 
Edukacyjna opieka wychowawcza
-stypendia oraz inne formy pomocy uczniom
 
Działalność usługowa: 
prace związane z opracowaniami geodezyjnymi, planem zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie cmentarzy   
48 700,00   

Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych: 
wydatki związane z poborem podatków i opłat     

34 600,00 

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli  prawa i sądownictwa: 

prowadzenie rejestru wyborców

11 210,00


Największe wydatki dokonywane są w następujących działach. Pokrótce postaramy się opisać co jest na nich ewidencjonowane:
 

  
Oświata, edukacja, wychowanie  5 607 968,00 zł.
-         szkoły podstawowe      3 161 293,00 zł.
-         gimnazja  1 176 528,00 zł.
-         przedszkole    485 126,00 zł.
-         liceum      429 616,00 zł. 
-         dowóz uczniów do szkół     321 629,00 zł.  
-         dokształcanie nauczycieli          33 776,00 zł.   


Na utrzymanie szkół gmina otrzyma subwencję w wysokości 5 256 769,00 zł. nie jest ona, jak widać, wystarczająca. 
351 199,00 zł trzeba wydać dodatkowo by oświata mogła normalnie funkcjonować
 

  
Pomoc społeczna    2 570 447,00 zł. 
- świadczenia rodzinne  1.650 000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe  320 000,00 zł 
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 301 187,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze  205 000,00 zł. 
- dożywianie uczniów    57 060,00 zł.
- usługi opiekuńcze  25 900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne   11 300,00 zł.

Z usług pomocy społecznej korzysta w naszej gminie około 20% mieszkańców. Z budżetu państwa dostaniemy na pomoc społeczną dotację w wysokości 1.801.300,00 zł.
Najwięcej wydatków Gmina przeznacza na utrzymanie szkół, pomocy społecznej, administrację publiczną.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki wynoszą 1 834,00 zł.
W przeliczeniu na poszczególne rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

 - image007.gif

 - image009.gif

 

Gminne inwestycje w 2005 r.

Inwestycje poniżej wymienione są zrealizowane lub w trakcie realizacji:
Wodociąg wiejski we wsi Kolonie - Brody Młockie, Kamionka-Janowo, Wola Młocka kolonia
Modernizacja ulicy Słonecznej
Przebudowa dróg gminnych
Budowa kanalizacji deszczowej: ul. Zielona Ścieżka 
Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną
Budowa drogi Kondrajec Szlachecki
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Glinojecku
Planowane inwestycje na 2005 rok:
Budowa drogi Rumoka - Budy Rumockie, 
Przebudowa dróg gminnych:
Rumoka-Budy Rumockie, Kondrajec Szlachecki, Śródborze-Zarośle, Brody Młockie Wieś, Zalesie od "60" - Śródborze, Faustynowo Wieś, Kondrajec Pański do "7"
Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Ościsłowo
Poprawa wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku

WFOŚ – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
BGK –
Bank Gospodarstwa Krajowego.
FOGR –
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Łączne wydatki inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 4 575 974,00 zł. W tym:

-         nakłady własne                   -  2 084 780,00 zł
-         pożyczka z WFOŚ              -  2 292 630,00 zł
-         kredyt z BGK                      -     158 564,00 zł
-         środki pozyskane z FOGR  -       40 000,00 zł

Zainteresowanych naszym budżetem zapraszamy na naszą stronę internetową: www.glinojeck.pl.

Opracowała: Iwona Dobrzyńska

Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które można składać na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku, ul. Płocka 12, 06 – 450 Glinojeck
Bądź za pomocą poczty elektronicznej: umig@glinojeck.pl
Telefon (023) 674 - 00 - 17 lub 674 - 00 - 14, faks 674 - 28 -18

INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI