Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Budżet 2006

 

BUDŻET 2006 GMINY GLINOJECK,
czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

Szanowni Państwo

        Przedstawiamy Państwu po raz kolejny książeczkę informującą o Budżecie Gminy Glinojeck na rok 2006. Książeczkę tę staraliśmy się przygotować w taki sposób, aby była zrozumiała i czytelna dla każdego mieszkańca. Książeczka ta daje możliwość zapoznania się z sytuacją finansową Gminy, informacją na temat środków, jakimi dysponuje Gmina, sposobów ich pozyskiwania i celów, na które są przeznaczane. Pokazujemy również jak kształtuje się budżet gminy w okresie trzech ostatnich lat.
        Mamy nadzieję, że dzięki tej książeczce będą mieli Państwo pełniejszy obraz gospodarowania finansami w Gminie Glinojeck.

    Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią książeczki

 Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej stronie gromadzi się dochody, a po drugiej wydatki na realizację zadań Gminy. Budżet Gminy jest podobny do budżetu rodzinnego, w którym planuje się uzyskiwane dochody
i dostosowuje się do nich wydatki w ciągu roku.

Budżet Gminy jest, więc rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

              Budżet Gminy zatwierdza Rada Miejska, która składa się 15 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych. Budżet Gminy Glinojeck na rok 2006 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/176/05 z 21 grudnia 2005 r. W ciągu roku budżet ulega zmianom związku z pojawieniem się nowych dochodów oraz związanych z nimi zadań.

 W budżecie na 2006 rok ustalono następujące wielkości:
DOCHODY: 25.714.824,00 zł
WYDATKI:  25.625.862,00 zł
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK: 1.166.962,00 zł

 - budzet3.gif

Skąd się biorą pieniądze w budżecie?

 - budzet4.gif

Planowane dochody na 2006 rok  

 1. Podatki i opłaty zasilające budżet Gminy:
  • od nieruchomości:  3.913.898,00 zł.
  • od środków transportowych:  174.177,00 zł.
  • rolny, leśny: 245.566,00 zł.
  • od posiadania psa: 5.308,00 zł.
  • od spadków i darowizn: 20.000,00 zł.  
 2. Dochody z majątku Gminy:
  • sprzedaż składników majątkowych: 763.000,00 zł.
  • dochody z najmu lokali użytkowych: 85.500,00 zł.
  • opłaty za użytkowanie wieczyste: 50.000,00 zł.
 3. Dotacje:
  • celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  2.636.000,00 zł.
  • celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych   173.000,00 zł.
 4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 1.633.629,00 zł.
 5. Subwencja ogólna: 5.657.607,00 zł.
 6. Różne opłaty:
  • opłat administracyjna, zwroty, koszty upomnień, odsetki od wpłat  nieterminowych i inne: 229.753,00 zł.
  • zezwolenia na alkohol: 110.000,00 zł.
  • wpłaty rolników na przyłącza wodociągowe: 102.741,00 zł.
  • wpłaty za korzystanie z hali sportowej: 20.000,00 zł.
  • wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych: 380.000,00zł.
  • odpłatności za wyżywienie w szkole i przedszkolu: 100.000,00 zł.
  • opłata skarbowa: 45.000,00 zł.
  • ochrona gleb i wód: 1.300,00 zł.
  • środki z ZPOR (drogi): 9.368.345,00 zł.

Subwencje są bezzwrotną formą dofinansowania z budżetu państwa. Otrzymujemy
je z Ministerstwa Finansów i możemy je przeznaczać zgodnie z potrzebami. Z subwencji nie musimy się rozliczać.

Dotacje otrzymywane są z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczać. Nie można wydać dotacji na inny cel niż, na który została przeznaczona. Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budżetu państwa w podanym terminie.

 - budzet5.gif

Na co wydajemy pieniądze...  

Rodzaje wydatków

Wyk. 2004r.

Wyk. 2005r.

Plan 2006r.

Rolnictwo i łowiectwo,
czyli wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, budowa wodociągów

153 880,00

177 821,00

49 750,00

Transport i łączność,
czyli utrzymanie dróg, budowa dróg

1 567 067,00

1 047 218,00

4 020 331,00

Gospodarka mieszkaniowa,
czyli gospodarka gruntami i nieruchomościami

32 383,00

48 934,00

62 000,00

Działalność usługowa,
czyli prace związane z opracowaniami geodezyjnymi, planem zagospodarowania przestrzennego

31 394,00

58 634,00

50 412,00

Administracja publiczna,
czyli wydatki na utrzymanie Urzędu i wydatki radnych gminy

1 995 651,00

2 138 199,00

2 001 899,00

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli prawa i sądownictwa,
czyli pieniądze na sprawdzenie i aktualizację list mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach

9 685,00

26 586,00

1 338,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
czyli utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

432 116,00

295 201,00

146 590,00

Dochody od osób prawnych i fizycznych,  czyli wydatki związane z poborem podatków

33 436,00

30 218,00

39 000,00

Obsługa długu publicznego,
czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

103 179,00

132 989,00

166 905,00

Oświata i wychowanie,
czyli wydatki na utrzymanie 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola i 1 liceum

4 637 120,00

5 727 235,00

6 254 856,00

Ochrona zdrowia, czyli pieniądze na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi

174 316,00

102 978,00

125 315,00

Pomoc społeczna,
czyli zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, usługi opiekuńcze

2 072 176,00

2 715 000,00

3 484 300,00

Edukacyjna opieka wychowawcza,
czyli stypendia dla uczniów

3 852,00

51 422,00

9 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
czyli sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, zapłata za prąd dostarczany do lamp ulicznych

1 212 915,00

3 329 711,00

8 742 266,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
czyli remont świetlic wiejskich

243 517,00

254 569,00

266 000,00

Kultura fizyczna i sport,
czyli utrzymanie hali sportowej, stadionu

156 376,00

188 822,00

205 300,00

RAZEM

13 859 063,00

16 765 943,00

25 625 862,00

 

 - budzet6.gif

   - budzet7.gif

Wydatki Gminy Glinojeck w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2004-2006 w zł.

 

 

 

 

Rodzaje wydatków

Wyk.

2004 r.

Wyk.

2005 r.

Plan 2006 r.

Rolnictwo i łowiectwo

18,36

21,34

5,98

Transport i łączność

186,96

125,70

483,10

Gospodarka mieszkaniowa

3,86

5,87

7,45

Działalność usługowa

3,75

7,04

6,06

Administracja publiczna

238,09

256,66

240,56

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli prawa i sądownictwa

1,16

3,19

0,16

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51,55

35,43

17,61

Dochody od osób prawnych i fizycznych

3,99

3,63

4,69

Obsługa długu publicznego

12,30

15,96

20,06

Oświata i wychowanie

553,22

687,46

751,60

Ochrona zdrowia

20,80

12,36

15,06

Pomoc społeczna

247,22

325,89

418,69

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,46

6,17

1,15

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

144,70

399,68

1 050,50

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29,05

30,56

31,96

Kultura fizyczna i sport

18,66

22,66

24,67

RAZEM

1 534,13

1 959,60

3 079,30

 

Wydatki na inwestycje w 2006 r.

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, powiększają majątek albo zwiększają wartość majątku. Dzięki inwestycjom Gmina poprawia poziom życia mieszkańców, a w przyszłości dzięki inwestycjom maga pojawić się dodatkowe dochody ( podatki płacone przez firmy, które rozpoczną działalność na terenie Gminy). W 2006 roku wydatki na inwestycje stanowią 49,2 %.

 - budzet8.gif

Gminne inwestycje w 2006 r.

                                                    Planowane środki:

 1. Dokończenie budowy wodociągów                                                       40.000,00 zł.
 2. Modernizacja dróg gminnych                                                                576.002,00 zł.
 3. Przebudowa dróg gminnych, złożono wnioski  o Fundusze
  1. unijne na niżej przedstawione inwestycje drogowe:                       3.358.029,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Ogonowo – Strzeszewo           341.242,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Kondrajec Pański – Glinojeck  751.490,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Ościsłowo – Kolonia                  458.348,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Luszewo – Faustynowo             627.236,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Œródborze                                    165.581,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Malużyn – Sadek                          349.495,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Kondrajec Pański – Krajkowo   205.188,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Dreglin                                            268.363,00 zł.
   • Przebudowa dróg gminnych Ogonowo                                        191.086,00 zł.
  2. w br. zostaną przebudowane z własnych środków niżej wymienione drogi gminne:
   • przez wieś Sadek 1500 mb
   • przez wieś Faustynowo 1000 mb
   • przez wieś Budy Rumockie 1500 mb
   • Dreglin – Grzybowo 650 mb
   • Kamionka – Dukt 1200 mb
   • przez wieś Kondrajec Pański 600 mb
   • we wsi Wola Młocka 700 mb
   • ul. Ciechanowska w Glinojecku 400 mb
 4. Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Glinojecku      15.315,00 zł.
 5. Budowa kanalizacji podciśnieniowej i stacji zlewni dla Gminy Glinojeck – 
  I etap                                                                                             8.088.968,00 zł.
 6. Budowa nowych punktów świetlnych                                           15.000,00 zł.
 7. Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Ościsłowo             49.305,00 zł.
 8. Budowa hali sportowej przy szkole w Ościsłowie                    300.000,00 zł.
 9. Opracowanie dokumentacji na skanalizowanie Gminy          177.293,00 zł.

                                                                                   Razem:              12.619.912,00 zł.

 - budzet9.gif

Opinie i uwagi odnośnie książeczki możecie Państwo składać na adres
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12 06 – 450 Glinojeck,
bądź za pomocą poczty elektronicznej umig@glinojeck.pl

Tel. (023) 674 – 00 – 17 lub (023) 674 – 00 – 14, fax. (023) 674 – 28 – 18.

Sporządził:
Iwona Dobrzyńska
Skarbnik  Miasta i Gminy Glinojeck

Zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
mgr inż. Waldemar Godlewski 

INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0189782 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI