Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

- oglkrus042017.jpg 

 

Glinojeck, dnia 20 grudnia 2016

 KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU
ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny.
Informacje o wynikach naboru zamieszczono w dokumencie

 ogłoszenie_wyniku_naboru_na_wolne _stanowsko_pracownik_socjalny.pdf

 

Glinojeck, dnia 21 listopada 2016

 KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny.
Wymagania wobec kandydatów i niezbędne informacje zamieszczono w dokumencie
ogłoszenie_naboru_na_wolne _stanowsko_pracownik_socjalny.pdf

 

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z programu pomocy żywnościowej.
Jak się zakwalifikować i uzyskać pomoc pomoże Państwu film instruktażowy, aby otworzyć proszę uruchomić link -
film instruktażowy proszę kliknij

- ogl092016.jpg

 

- nabor0720161s.jpg

- nabor0720162s.jpg

 - popzmini_1_.jpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FE AD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących -warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

 

- 2015-11-30-08-53-32-01.jpg

DARMOWY ANGIELSKI DLA DZIECI

W RAMACH KDR

     Zachęcamy do skorzystania z darmowego, internetowego kursu języka angielskiego dla dzieci,
organizowanego w ramach KDR.
To szansa dla dzieci zwłaszcza z małych miejscowości.         

Informacje i zapisy: http://www.minimu.pl/cpr.

Zajęcia trwaja 12 miesięcy !!!
Udział w zajęciach jest całkowicie BEZPŁATNY.

Projekt realizowany jest w ramach akcji:

Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku.

Organizatotrzy: Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

 


 - popzmini_1_.jpg

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2015

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku, realizować będzie cykliczne działania tj.: Dzień Dziecka, zabawa choinkowa dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz udział w zbiórce żywności. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku objęła wsparciem żywnościowym 280 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania statutowe.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku

Informujemy, że w wyniku zakończenia postepowania w sprawie naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
Edyta Tabarkiewicz

Uzasadnienie wyboru:

Pani Edyta Tabarkiewicz spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się również odpowiednią wiedzą.

 

  Kierownik MGOPS

                                                                                                                                                                                                            Teresa Sosińska

 

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku ogłasza nabór
na stanowisko pracownicze
PRACOWNIK SOCJALNY

1) Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania niezbędne:

a)  Wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.(Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) który mówi że:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

b) posiadanie obywatelstwa polskiego;

c) korzystanie z pełni praw publicznych;

d)  nieposzlakowana opinia;

e)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

g) posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej, innych pokrewnych instytucjach;

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

d) zdolności organizacyjne;

e) komunikatywność;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) odporność na sytuacje stresowe;

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

2)  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie wykonywał w szczególności zadania pracownika socjalnego wynikające z art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

3)  Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku.

a) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

b) przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

c) właściwe zabezpieczenie dokumentacji i pieczęci.

4)  Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • List motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych
  certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobligowany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

5)  Postępowanie rekrutacyjne:

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

6)  Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku ul. Bema 7 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2015 r. w godz. 800- 1600 w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku.

Adres do korespondencji:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku

ul. Bema 7

06-450 Glinojeck

7)  Dodatkowe informacje:

a) dokumenty które wpłyną do M-GOPS w Glinojecku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

c) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.

 

Kierownik MGOPS w Glinojecku - Teresa Sosińska

 


 - pomocdzieciom.jpg

 

 


 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ogłasza nabór na stanowisko pracownicze – pracownik socjalny

1)Wymagania w stosunku do kandydata:

NIEZBĘDNE

a)      Wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.(Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) który mówi że:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

b)      posiadanie obywatelstwa polskiego

c)       korzystanie z pełni praw publicznych

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g)      posiada prawo jazdy kat. B

2)Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej, innych pokrewnych instytucjach

b)      znajomość obsługi komputera i programów biurowych

c)       umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d)      zdolności organizacyjne,

e)      komunikatywność,

f)       umiejętność pracy w zespole,

g)      odporność na sytuacje stresowe,

h)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

i)        znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

 

2)Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie wykonywał w szczególności zadania pracownika socjalnego wynikające z art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

3)Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku.

a)      przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

b)      przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

c)       właściwe zabezpieczenie dokumentacji i pieczęci.

4)Wymagane dokumenty.

 • CV ze zdjęciem,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
 • Kopie świadectw pracy,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobligowany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

5) Postępowanie rekrutacyjne.

     Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)                                                                                                                              

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

6) Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku ul. Bema 7 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Termin składania ofert: do 10 października 2014r. w godz.800- 1600 w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku.

 

            Adres do korespondencji:

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            06-450 Glinojeck

            Ul. Bema 7

7) Dodatkowe informacje:

a)      dokumenty które wpłyną do M-GOPS w Glinojecku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b)      kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

c)       informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Glinojecku

                                                                                      Teresa Sosińska

 

 

 

 

 

- logo_zawsze_pomocni.jpg MGOPS w Glinojecku - ZAWSZE POMOCNI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku został wyróżniony znakiem „Zawsze Pomocni”. Wyróżnienie jest przyznawane m.in. za pracę socjalną za rzecz osób wykluczonych społecznie.

21 listopada w całej Polsce obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich osób, które działają na rzecz pomocy innym.

Kilka dni później, czyli 25 listopada podczas konferencji „Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu”, która została zorganizowana w ramach podsumowania projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień „Zawsze pomocni”. Jest to nagroda przyznawana przez marszałka województwa mazowieckiego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzących działania na rzecz aktywnej integracji.

Podczas tegorocznej konferencji pt. "Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu" zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku został uhonorowany znakiem "Zawsze pomocni".
Znak "Zawsze pomocni" został wypracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w geście wyróżnienia instytucji realizujących dobre praktyki aktywnej integracji społeczności lokalnych w zakresie wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wyróżnienie z rąk Wojewody Mazowieckiego - Jacka Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego - Krzysztofa Strzałkowskiego odebrała Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku – Pani Teresa Sosińska.

Otrzymane wyróżnienie oznacza, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozwija się w dobrym kierunku, inwestując w kadrę i stale poszerzając ofertę pomocową. Mamy ogromną satysfakcję, że marszałek dostrzegł działania naszego Ośrodka. Wyróżnienie to jest miłą niespodzianką, zwłaszcza, że na 313 Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie województwa mazowieckiego wyróżnienie otrzymało 31 Ośrodków w tym 2 z terenu powietu ciechanowskiego w tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku.

- dscf1999.jpg

 - dscf1992.jpg

- dscf1988.jpg

 

 

- pomagac.jpg

 

W całej Polsce 21 listopada obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego.
To święto wszystkich osób, które działają na rzecz pomocy innym i wiedzą najlepiej, w jaki sposób realizować swoje zadania

Wszystkie te osoby łączy jeden cel – bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.

Właśnie 21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego Pani Teresa Sosińska oraz Pani Elżbieta Gołębiewska, które są pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku otrzymały od Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, podziękowania za pełną życzliwości i zaangażowania współpracę w niesieniu pomocy podopiecznym Domu Dla Osób Starszych Monar-Markot w Dreglinie.

 

- 2013-11-28-10-03-55-01.jpg

- 2013-11-28-10-02-39-01.jpg

 

 

Protokół

z wyboru Wykonawcy do wydruku raportu ewaluacyjnego

 

 1. 1.      Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bema 7, 06 – 450 Glinojeck,
 2. 2.      Przedmiot zamówienia: Wydruk raportu ewaluacyjnego z realizacji projektu „Spróbuj zmienić swoje życie” w formie publikacji.
 3. 3.      Do realizacji przedmiotu zamówienia zgłosiła się jedynie firma Foto – Audio – Video STUDIO Katarzyna Wiśniewska.
 4. 4.      Oferta spełnia wymagania MGOPS i tym samym do realizacji zadania została wybrana firma Foto – Audio – Video STUDIO Katarzyna Wiśniewska.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 Glinojeck, dnia 05.11.2013 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU

UL. BEMA 7, 06 – 450 GLINOJECK

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Wydruk raportu ewaluacyjnego na rzecz projektu
pt. „Spróbuj zmienić swoje życie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

 1. 1.      ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 – 450 Glinojeck

Tel. 23 6740065

Fax. 23 6740065

 

 1. 2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

 

 1. 3.      Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. 4.      Przedmiot zamówienia:

 

Wydruk raportu ewaluacyjnego z realizacji projektu „Spróbuj zmienić swoje życie” w formie publikacji.

 

 1. 5.      Termin realizacji zamówienia: do końca listopada 2013 r.
 2. 6.      Wymagania Zamawiającego:

- format publikacji: A4; około 100 stron (tekst + zdjęcia), drukowane dwustronnie; gramatura papieru – 120; papier matowy; oprawa miękka.

Ilość zamawianych sztuk będzie uzależniona od ceny jednostkowej oraz od możliwości finansowych MGOPS, zgodnie z budżetem projektu „Spróbuj zmienić swoje życie”.

 1. 7.      Kryterium wyboru oferty: 100 % ceny.

 

 1. 8.      MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

8.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  –  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 – 450 Glinojeck lub pocztą pod w/w adres.

8.2  Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia: 15.11.2013 r. do godz. 14.00

8.3  Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

 

Oferta wydruku raportu ewaluacyjnego na rzecz projektu „Spróbuj zmienić swoje życie”

 

 

INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” STANOWIĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1.1  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl lub pod numerem telefonu: 23 6740065 w celu przesłania załącznika nr 1 w formie elektronicznej.

 

 

Glinojeck, dnia 25.06.2013 r.

 

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru trenera do przeprowadzenia warsztatów

„Prawo pracy i instytucje rynku pracy”

w wymiarze 16 godzin

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 – 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów „Prawo pracy i instytucje rynku pracy” w wymiarze 16 godzin dla Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie” wraz z wynajmem sali oraz cateringiem.

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosiła się 1 osoba.

 1. Pan Łukasz Kapczyński, zam. Glinojeck

 

Pan Łukasz Kapczyński złożył dokumenty w terminie oraz spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze i tym samym został wybrany do realizacji usługi.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

KIEROWNIK

 

 

 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów „Prawo pracy i instytucje rynku pracy” (w wymiarze 16 godzin) dla Uczestników Projektu

 

„Spróbuj zmienić swoje życie”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Wymagania:

 

 1. Ukończne studia wyższe prawnicze,
 2. Znajomość problematyki rynku pracy, instytucji rynku pracy,
 3. Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

Wykonawca zobowiązuje się:

 

- zapewnić sale szkoleniową;

 

- zapewnić catering (przerwy kawowe + ciepły posiłek)

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. Inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
 5. Oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
 6. Oferta cenowa zawierająca proponowane wynagrodzenie  za wykonanie zadania (stawka godzinowa wraz z wynajęciem sali oraz cateringiem).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów Prawo pracy i instytucje rynku pracy” do dnia 24.06.2013 r. do godziny 1500 na adres:

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Gen. J. Bema 7

 

06 – 450 Glinojeck

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania
rynku w trybie zapytania ofertowego


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenie "Malarz - tynkarz"
2. Termin wykonania zamówienia:
maj - lipiec 2013 r.

Oferty uzyskano od:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Płońska 57, 06 - 400 Ciechanów;
2. IMPEKS Józef Szymański Szkolenia i doradztwo, ul. Wyspiańskiego 13, 06 - 400 Ciechanów.

Wybrano Wykonawcę nr 1 (Zakład Doskonalenia Zawodowego)

Zgodnie z zapytaniem ofeetowym przy wyborze oferty sugerowano się ceną - 70 % oraz posiadanym doświadczeniem - 30 % w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 Protokół z przeprowadzonego rozeznania
rynku w trybie zapytania ofertowego


1. Opis przedmiotu zamówienia:
"Kurs prawa jazdy kat. B"
2. Termin wykonania zamówienia:
maj - lipiec 2013 r.

Oferty uzyskano od:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Płońska 57, 06 - 400 Ciechanów;
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Robert Gołębiewski, Kondrajec Szlachecki 2, 06 - 450 Glinojeck;
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Daniel Przybyłkiewicz, ul. Mazowiecka 7, 06 - 450 Glinojeck;
4. Narol. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tymoteusz Narolski, ul. Paśniki 6, 06 - 450 Glinojeck.

Wybrano Wykonawców nr 3 (OSK Daniel Przybyłkiewicz) i 4 (OSK Tymoteusz Narolski)

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze oferty sugerowano się ceną - 70 % oraz posiadanym doświadczeniem - 30 % w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

 

PROTOKÓŁ

z wyboru ewaluatora działań projektowych

w projekcie „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Ewaluacja projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosił się 1 oferent:

 1. Pani Ewa Baran, zam. Klembów 

Pani Ewa Baran spełnia wszystkie kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym kwalifikuje się do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Glinojeck, dnia 04.04.2013 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU

UL. BEMA 7, 06 - 450 GLINOJECK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenia usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego
pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

1.       ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Tel. 23 6740065

Fax. 23 6740065

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności", z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

 

3.       Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

4.       PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 2 Uczestników realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi:

-        Kurs „Malarz - tynkarz" dla 2 osób, min. 115 h szkoleniowych

 

-        w/w usługa zostanie zakończona wydaniem zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla każdego z  uczestników projektu

4.1   Termin realizacji zamówienia:  maj - lipiec 2013 rok.

 

5.       WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

5.1   Miejsce realizacji usługi:

- Miejscem realizacji usługi będzie siedziba Zamawiającego;

- Wykonawca na czas realizacji zajęć zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt i  zaplecze techniczne.

5.2   Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania uczestnikom szkolenia:

-        Materiałów szkoleniowych oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL.

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów/materiałów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-        Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

-        Wyżywienie (ciepły posiłek + przerwy kawowe).

-        Ubezpieczenie Uczestników Szkolenia od następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uczestnictwem w szkoleniu.

 

6.       OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1   Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego" 

6.2   Do oferty należy dołączyć:

6.2.1           Program całościowego cyklu szkoleniowego/kursu oraz  treningu kompetencji i umiejętności zawodowych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego",

6.2.2          Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

6.3   Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym".

6.4   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6.5   Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.6   Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6.7   Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.

7.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału
w niniejszym postępowaniu:

7.1   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego",

7.2   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7.3   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,

7.4   Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,

7.5   Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w opisie przedmiotu zamówienia zakresie wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego".

 

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.        MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

9.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  -  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck lub pocztą pod w/w adres.

9.2   Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 17.04.2013 roku do godz. 16:00.

9.3   Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach cyklu szkoleniowego   projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

10.   OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

10.1           Kryterium, którym Zamawia jacy będzie kierowa się przy wyborze oferty

10.1.1      Cena 70%

10.1.2      Doświadczenie 30%

 

Ad. 10.1.1

1.       Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.       Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.       Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty (np. materiałów, wynagrodzenia, ubezpieczenia, cateringu itp.).

4.       Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.    

5.        Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6.       Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ OFERTY" spowoduje odrzucenie oferty.

7.       Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane  w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

8.       W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

9.       Zasady oceny kryterium „Cena":

Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

                                                    C min

                                                    X c =  ------------ x  70 pkt

                                                                     Ci

- gdzie:

Xc  - wartość punktowa ceny

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci  - wartość oferty ocenianej „i"

 

Ad. 10.1.2

Kryterium to podlega na indywidualnej ocenie wszystkich członków Komisji Oceniającej dokonanej
w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 3 do „Formularza oferty" w skali od 0 do 30 pkt,
z których liczona jest średnia arytmetyczna.

 

11.   INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO" STANOWIĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

11.1           Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

11.2           Załącznik nr 2 - Formularz - ramowy program szkolenia,

11.3           Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

11.4           Załącznik nr 4 - Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w  opisie przedmiotu zamówienia,

11.5           Załącznik nr 5 - Doświadczenie Wykonawcy

 W przypadu zainteresowania przeprowadzeniem usługi szkoleniowej prosimy o kontakt pod adresem: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl w celu przesłania załączników do zapytania ofertowego.

 

Glinojeck, dnia 04.04.2013 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU

UL. BEMA 7, 06 - 450 GLINOJECK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenia usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego
pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

1.       ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Tel. 23 6740065

Fax. 23 6740065

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności", z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

 

3.       Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

4.       PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B" dla 4 Uczestników realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi:

-        Kurs prawa jazdy kat. B - zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w wymiarze godzin wg obowiązującej Ustawy/Rozporządzenia oraz egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Na koszt kursu składają się:

- wynagrodzenie wykładowców i instruktorów;

- koszt wynajmu placu manewrowego;

- koszt pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu;

- koszt eksploatacji samochodu np. zużycie paliwa itp.

- koszt badań lekarskich Uczestników;

- koszt egzaminu wewnętrznego;

- koszt ubezpieczenia NNW;

- koszt pierwszego egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD;

- koszt przejazdu na pierwszy egzamin państwowy

-        w/w usługa zostanie zakończona wydaniem zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla każdego z  uczestników projektu

4.1   Termin realizacji zamówienia:  maj -  lipiec 2013 rok.

 

5.       WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

5.1   Miejsce realizacji usługi:

- Wykonawca na czas realizacji zajęć teoretycznych zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne lub wskazać miejsce odbywania się zajęć, dostosowane odpowiednio do wymogów szkolenia.

5.2   Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do:

- Przeszkolenia Uczestników Projektu w formie teoretycznej (przygotowanie do rozwiązywania testów) oraz praktycznej (przygotowanie do jazdy egzaminacyjnej samochodem osobowym w ramach kategorii B)

- Przeprowadzenia zajęć teoretycznych w sali zlokalizowanej na terenie gminy Glinojeck;

- Ustalenia daty egzaminu państwowego w okresie związania umową z Zamawiającym - dla wszystkich Uczestników Projektu, którzy zakończą kurs z wynikiem pozytywnym. Egzamin odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

- Zorganizowania badań lekarskich dla Uczestników kursu;

-        Zapewnienia Uczestnikom Projektu bezpłatnych i bezzwrotnych materiałów szkoleniowych oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL. Naklejki z logo zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

-        Dostarczenia Zamawiającemu bezpłatnie i bezzwrotnie dodatkowo 1 kompletu materiałów szkoleniowych, w celu dołączenia do dokumentacji Projektu;

-        Prowadzenia dziennika zajęć oraz listy obecności;

-        Zapewnienia Uczestnikom odpowiednich warunków szkoleniowych, umożliwiających sprawną realizację zajęć;

-        Zapewnienie serwisu kawowego i ciepłego posiłku podczas zajęć teoretycznych

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów/materiałów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-        Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

-        Ubezpieczenie Uczestników Szkolenia od następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uczestnictwem w szkoleniu.

 

6.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1   Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego" 

6.2   Do oferty należy dołączyć:

6.2.1           Program całościowego cyklu kursu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego",

6.2.2          Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

6.3   Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym".

6.4   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6.5   Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.6   Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6.7   Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.

7.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału
w niniejszym postępowaniu:

7.1   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego",

7.2   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7.3   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,

7.4   Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,

7.5   Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w opisie przedmiotu zamówienia zakresie wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego".

 

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.        MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

9.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  -  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck lub pocztą pod w/w adres.

9.2   Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 17.04.2013 roku do godz. 16:00,

9.3   Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach cyklu szkoleniowego   projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

10.   OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

10.1           Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

10.1.1      Cena 70%

10.1.2      Doświadczenie 30%

 

Ad. 10.1.1

1.       Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.       Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.       Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty (np. materiałów, wynagrodzenia, ubezpieczenia, cateringu itp.).

4.       Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.    

5.        Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6.       Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ OFERTY" spowoduje odrzucenie oferty.

7.       Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane  w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

8.       W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

9.       Zasady oceny kryterium „Cena":

Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

                                                    C min

                                                    X c =  ------------ x  70 pkt

                                                                     Ci

- gdzie:

Xc  - wartość punktowa ceny

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci  - wartość oferty ocenianej „i"

 

Ad. 10.1.2

Kryterium to podlega na indywidualnej ocenie wszystkich członków Komisji Oceniającej dokonanej
w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 3 do „Formularza oferty" w skali od 0 do 30 pkt,
z których liczona jest średnia arytmetyczna.

 

11.   INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO" STANOWIĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

11.1           Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

11.2           Załącznik nr 2 - Formularz - ramowy program szkolenia,

11.3           Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

11.4           Załącznik nr 4 - Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w  opisie przedmiotu zamówienia,

11.5           Załącznik nr 5 - Doświadczenie Wykonawcy

 W przypadu zainteresowania przeprowadzeniem usługi szkoleniowej prosimy o kontakt pod adresem: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl w celu przesłania załączników do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Protokół

z wyboru trenera do przeprowadzenia

„Treningu kompetencji społecznych"

 

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

 

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie „Treningu kompetencji społecznych" (spotkania grupowe w wymiarze 26 godzin) oraz spotkań indywidualnych w wymiarze 30 godzin (po 3 godziny na osobę) dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie".

 

Do realizacji zamówienia zgłosiła się 1 osoba:

 1. Pani Izabela Malesa - Kuś, zam. Ciechanów

 

Pani Izabela Malesa - Kuś spełnia wszystkie kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym kwalifikuje się do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokół

z wyboru trenera do przeprowadzenia „Treningu pracy"

 

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie „Treningu pracy" (spotkania indywidualne w wymiarze 30 godzin - po 3 godziny na osobę) oraz spotkań grupowych (w wymiarze 21 godzin) dla 10 Uczestników Projektu.

 

Do realizacji zamówienia zgłosiło się 2 oferentów:

 1. Pani Ilona Trzcińska, zam. Ciechanów
 2. Pan Łukasz Kapczyński, zam. Glinojeck

 

Zarówno Pani Ilona Trzcińska, jak i Pan Łukasz Kapczyński spełniają kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze. Korzystniejszą cenowo ofertę złożył Pan Łukasz Kapczyński, dlatego spośród złożonych ofert wybrano ofertę:

 

Pana Łukasza Kapczyńskiego

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Protokół

z wyboru trenera do przeprowadzenia

„Treningu umiejętności życiowych"

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

 

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie „Treningu umiejętności życiowych" (zajęcia grupowe w wymiarze 26 godzin) dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

 

Do realizacji zamówienia zgłosiła się 1 osoba:

 1. Pani Żaneta Wierzba, zam. Ciechanów

 

Pani Żaneta Wierzba spełnia wszystkie kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym kwalifikuje się do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

KIEROWNIK

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku  w ramach projektu „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie na stanowisku:

Ewaluator działań projektowych


Wymagania
a) wykształcenie wyższe
b) znajomość zagadnień związanych z EFS, w szczególności dokumentów dotyczących POKL
c) zaangażowanie, kreatywność,
d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
e) bardzo dobra organizacja pracy,
f)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet

Do głównych obowiązków ewaluatora będzie należało:
- zaplanowanie procesu ewaluacji i monitoringu
- przeprowadzanie badań ewaluacyjnych w obszarze interwencji
- sporządzenie raportu końcowego wraz z wnioskami  

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kwestionariusz osobowy
g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania ofert: 08.04.2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Gen. J. Bema 7.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko ewaluatora w ramach projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Gen. J. Bema 7 oraz na stronie internetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

Projekt „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

KIEROWNIK

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie „Treningu kompetencji społecznych" (spotkania grupowe w wymiarze 26 godzin) oraz spotkań indywidualnych w wymiarze 30 godzin (po 3 godziny na osobę) dla 10 Uczestników projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wymagania:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

2.      Doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji psychologicznych.

3.      Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa.

4.      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

5.      Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

6.      Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

7.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4.      Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia.

5.      Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.

6.      Oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia konieczne do poniesienia).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trening kompetencji społecznych" do dnia 29.03.2013 r. do godziny 1500 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie „Treningu umiejętności życiowych"  (zajęcia grupowe w wymiarze 26 godzin) dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe;

- Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych;

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

- Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

 

Osoba będzie odpowiedzialna za dostarczenie wiedzy z zakresu:

-  gospodarowania budżetem domowym;

- umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją, trudnymi sytuacjami życiowymi, poszukiwana pomocy;

-  umiejętności rozwiązywania problemów (ocena ryzyka, poszukiwanie alternatyw);

- adaptacja w nowym środowisku pracy;

 

Wymagane dokumenty:

- CV;

- kwestionariusz osobowy;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia;

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;

 

- oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia konieczne do poniesienia).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trening umiejętności życiowych" do dnia 29.03.2013 r. do godziny 1500 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

KIEROWNIK

 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie „Treningu pracy" (spotkania indywidualne w wymiarze 30 godzin - po 3 godziny na osobę) oraz spotkań grupowych (w wymiarze 21 godzin) dla 10 Uczestników Projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania:

 

 1. Ukończone studia wyższe,
 2. Znajomość problematyki rynku pracy,
 3. Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.      Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV,
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. Inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
 5. Oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
 6. Oferta cenowa zawierająca proponowane wynagrodzenie  za wykonanie zadania.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie doradztwa zawodowego" do dnia 29.03.2013 r. do godziny 1500 na adres:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

 

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

- plakat2013.jpg

Glinojeck, dnia 24.09.2012 r.  

PROTOKÓŁ

z wyboru ewaluatora działań projektowych

w projekcie „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Ewaluacja projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosił się 1 oferent:

 1. Pani Ewa Baran, zam. Klembów 

Pani Ewa Baran spełnia wszystkie kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym kwalifikuje się do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

KIEROWNIK

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku  w ramach projektu „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie na stanowisku:

Ewaluator działań projektowych


Wymagania
a) wykształcenie wyższe
b) znajomość zagadnień związanych z EFS, w szczególności dokumentów dotyczących POKL
c) zaangażowanie, kreatywność,
d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
e) bardzo dobra organizacja pracy,
f)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet

Do głównych obowiązków ewaluatora będzie należało:
- zaplanowanie procesu ewaluacji i monitoringu
- przeprowadzanie badań ewaluacyjnych w obszarze interwencji
- sporządzenie raportu końcowego wraz z wnioskami  

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kwestionariusz osobowy
g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania ofert: 18.09.2012 r. do godz. 15.00 w siedzibie Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Gen. J. Bema 7.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Nabór na stanowisko ewaluatora w ramach projektu „Spróbuj zmienić swoje zycie"

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Gen. J. Bema 7 oraz na stronie internetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                                     (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

 

 

Glinojeck, dnia 20.08.2012 r.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania

rynku w trybie zapytania ofertowego

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

kurs „Spawacz”

2.      Termin wykonania zamówienia: sierpień – październik 2012 r.

Oferty uzyskano od:

1.      MOBIS „SPAWALNIK” ul. Powstańców Warszawskich 6, 06 – 400 Ciechanów

Wybrano Wykonawcę nr  1 (Zakład Doskonalenia Zawodowego).

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze oferty sugerowano się ceną – 70% oraz doświadczeniem – 30% w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia. Powyższego wyboru dokonano ze względu na korzystną cenę oraz posiadane doświadczenie.

 

 

Glinojeck, dnia 20.08.2012 r.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania

rynku w trybie zapytania ofertowego

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

kurs „ABC przedsiębiorczości”

2.      Termin wykonania zamówienia: sierpień – październik 2012 r.

Oferty uzyskano od:

1.      Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Płońska 57, 06 – 400 Ciechanów

2.      IMPEKS Józef Szymański Szkolenia i doradztwo, ul. Wyspiańskiego 13, 06 – 400 Ciechanów

 

Wybrano Wykonawcę nr  1 (Zakład Doskonalenia Zawodowego).

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze oferty sugerowano się ceną – 70% oraz doświadczeniem – 30% w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia. Powyższego wyboru dokonano ze względu na posiadane doświadczenie.

 

 

                                                                              Glinojeck, dnia 20.08.2012 r.

                                    Protokół z przeprowadzonego rozeznania

                                                   rynku w trybie zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kurs "Grafika komputerowa i tworzenie stron internetowych"
2. Termin wykonania zamówienia: sierpień - październik 2012 r.


Oferty uzyskano od:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Płońska 57, 06 - 400 Ciechanów
2. IMPEKS Józeg Szymański Szkolenia i Doradztwo, ul. Wyspiańskiego 13, 06 - 400 Ciechanów

Wybrano Wykonawcę nr 1 (Zakład Doskonalenia Zawodowego).
Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze oferty sugerowano się ceną - 70% oraz doświadczeniem 30%. Powyższego wyboru dokonano ze względu na zaoferowaną najniższą cenę przeprowadzenia w/w usługi i posiadanie doświadczenie.

 

 

 

                                                                                                                   Glinojeck, dnia 10.08.2012 r.

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru trenera do przeprowadzenia indywidualnych spotkań psychologicznych oraz „Treningu umiejętności interpersonalnych"

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w wymiarze 30 godzin oraz przeprowadzenie „Treningu umiejętności interpersonalnych" w wymiarze 26 godzin dla 10 Uczestników projektu systemowego „Spróbuj zmienić swoje życie".

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosiła się 1 osoba.

 1. Pani Izabela Malesa, zam. Ciechanów

 

Pani Izabela Malesa złożyła dokumenty w terminie oraz spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze i tym samym została wybrana do realizacji usługi.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                                               Glinojeck, dnia 10.08.2012 r.

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru trenera do przeprowadzenia „Treningu umiejętności życiowych"

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie „Treningu umiejętności życiowych" w wymiarze 26 godzin dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosiła się 2 osoby.

 1. Pani Bogusława Kaszuba, zam. Ciechanów
 2. LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki, Łomża

 

Zarówno Pani Bogusława Kaszuba, jak i firma LOGOS spełniają kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze. Korzystniejszą cenowo ofertę złożyła Pani Bogusława Kaszuba. Cena zaoferowana przez LOGOS Centrum Edukacyjne przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, dlatego spośród złożonych ofert wybrano oferenta:

 

Panią Bogusławę Kaszuba, zam. Ciechanów

 

Na tym protokół zakończono.

                                                                                                                     Glinojeck, dnia 10.08.2012 r.

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru trenera do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji oraz spotkań grupowych z doradztwa zawodowego

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego w wymiarze 30 godzin oraz spotkań grupowych w wymiarze 21 godzin dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

 

Do zrealizowania zamówienia zgłosiło się 3 oferentów:

 1. Pani Aneta Reszka, zam. Ciechanów
 2. Pani Izabela Malesa, zam. Ciechanów
 3. Pracownia Młynów Doradztwo zawodowe i szkolenia Halina Pajor, Warszawa

 

Wszyscy oferenci spełniają kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Pani Izabela Malesa, dlatego spośród złożonych ofert została wybrana oferta

Pani Izabeli Malesa, zam. Ciechanów

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Projekt „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Glinojeck, dnia 02.08.2012 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLINOJECKU

UL. BEMA 7, 06 - 450 GLINOJECK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenia usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego
pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

1.       ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Tel. 23 6740065

Fax. 23 6740065

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności", z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

 

3.       Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

4.       PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie szkolen zawodowych dla 10 Uczestników realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi:

-        Kurs „ABC przedsiębiorczości" dla 3 osób w wymiarze  min. 70 h

-        Kurs "Grafika komputerowa i tworzenie stron internetowych" dla 3 osób w wymiarze min. 70 h

-        Kurs "Spawacz" metoda MAG (135) dla 4 osób w wymiarze min. 140 h

-        zakwaterowanie i wyżywienie dla BO lub zwrot kosztów dojazdu.

 -        w/w usługa zostanie zakończona wydaniem zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla każdego z  uczestników projektu

4.1   Termin realizacji zamówienia:  sierpień - październik 2012 rok.

 

5.       WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

5.1   Miejsce realizacji usługi:

- Miejscem realizacji usługi będzie siedziba Wykonawcy.

- Wykonawca na czas realizacji zajęć zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne lub wskazać miejsce odbywania się zajęć, dostosowane odpowiednio do wymogów szkolenia.

5.2   Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania uczestnikom szkolenia:

-        Materiałów szkoleniowych oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL.

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów/materiałów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-        Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

-        Wyżywienie (ciepły posiłek + przerwy kawowe).

-        Ubezpieczenie Uczestników Szkolenia od następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uczestnictwem w szkoleniu.

 

6.       OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1   Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego" 

6.2   Do oferty należy dołączyć:

6.2.1           Program całościowego cyklu szkoleniowego/kursu oraz  treningu kompetencji i umiejętności zawodowych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego",

6.2.2          Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

6.3   Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym".

6.4   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6.5   Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.6   Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6.7   Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.

7.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału
w niniejszym postępowaniu:

7.1   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego",

7.2   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7.3   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,

7.4   Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,

7.5   Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w opisie przedmiotu zamówienia zakresie wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego".

 

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.        MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

9.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  -  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 - 450 Glinojeck lub pocztą pod w/w adres.

9.2   Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15.08.2012 roku do godz. 16:00,

9.3   Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach cyklu szkoleniowego   projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie"

10.   OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

10.1           Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

10.1.1      Cena 70%

10.1.2      Doświadczenie 30%

 

Ad. 10.1.1

1.       Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.       Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.       Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty (np. materiałów, wynagrodzenia, ubezpieczenia, cateringu itp.).

4.       Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.    

5.        Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6.       Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ OFERTY" spowoduje odrzucenie oferty.

7.       Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane  w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

8.       W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

9.       Zasady oceny kryterium „Cena":

Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

                                                    C min

                                                    X c =  ------------ x  70 pkt

                                                                     Ci

- gdzie:

Xc  - wartość punktowa ceny

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci  - wartość oferty ocenianej „i"

 

Ad. 10.1.2

Kryterium to podlega na indywidualnej ocenie wszystkich członków Komisji Oceniającej dokonanej
w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 3 do „Formularza oferty" w skali od 0 do 30 pkt,
z których liczona jest średnia arytmetyczna.

 

11.   INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO" STANOWIĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

11.1           Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

11.2           Załącznik nr 2 - Formularz - ramowy program szkolenia,

11.3           Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

11.4           Załącznik nr 4 - Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w  opisie przedmiotu zamówienia,

11.5           Załącznik nr 5 - Doświadczenie Wykonawcy

 

W przypadu zainteresowania przeprowadzeniem usługi szkoleniowej prosimy o kontakt pod adresem: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl w celu przesłania załączników do zapytania ofertowego.

 

 

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie „Treningu umiejętności życiowych"  (zajęcia grupowe w wymiarze 26 godzin) dla 10 Uczestników projektu „Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe;

- Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych;

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

- Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

Osoba będzie odpowiedzialna za dostarczenie wiedzy z zakresu:

-  gospodarowania budżetem domowym;

- umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją, trudnymi sytuacjami życiowymi, poszukiwana pomocy;

-  umiejętności rozwiązywania problemów (ocena ryzyka, poszukiwanie alternatyw);

- adaptacja w nowym środowisku pracy;

Wymagane dokumenty:

- CV;

- kwestionariusz osobowy;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia;

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;

 

- oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia konieczne do poniesienia).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trening umiejętności życiowych" do dnia 09.08.2012 r. do godziny 1500 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

KIEROWNIK

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego (w wymiarze 30 godzin) oraz „Treningu umiejętności interpersonalnych" (spotkania grupowe w wymiarze 26 godzin) dla 10 Uczestników projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wymagania:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

2.      Doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji psychologicznych.

3.      Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa.

4.      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

5.      Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

6.      Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

7.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4.      Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia.

5.      Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.

6.      Oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia konieczne do poniesienia).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Doradztwo psychologiczne" do dnia 09.08.2012 r. do godziny 1500 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

KIEROWNIK

 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego (w wymiarze 30 godzin) oraz spotkań grupowych (w wymiarze 21 godzin) dla 10 Uczestników Projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe,
 2. Znajomość problematyki rynku pracy,
 3. Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych oraz w pracy jako doradca zawodowy,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

     5.  Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. Inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
 5. Oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
 6. Oferta cenowa zawierająca proponowane wynagrodzenie  za wykonanie zadania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie doradztwa zawodowego" do dnia 09.08.2012 r. do godziny 1500 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

- plakat2.jpg

 

 

Glinojeck, dnia 17.10.2011 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia

"Prawo pracy i instytucje na rynku pracy"

w ramach projektu "Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na wyżej wymienione stanowisko zgłosiły się 2 osoby:

1. Pani Beata Zmysłowska, zam. Warszawa:

2. Pan Łukasz Kapczyński, zam. Glinojeck

 

Komisja w składzie:

1. Teresa Sosińska - koordyantor projektu,

2. Ewa Stańczak - ksiegowa projektu,

3. Katarzyna Dach - pracownik socjalny,

po analizie złożonych dokumentów wybrała ofertę Pana Łukasza Kapczyńskiego.

Zarówno Pani Beata Zmysłowska, jak i Pan Łukasz Kapczyński spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Czynnikiem decydującym o wyborze oferty Pana Kapczyńskiego była korzystniejsza cena proponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Glinojeck, dnia 17.10.2011 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia

"Równośc szans na rynku pracy, a podjęcie zatrudnienia"

w ramach projektu "Spróbuj zmienic swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na wyżej wymienione stanowisko zgłosiły się 2 osoby:

1. Pani Beata Zmysłowska, zam. Warszawa,

2. Pani Ewa Baran, zam. Klembów

 

Komisja w składzie:

1. Teresa Sosińska - koordyantor projektu

2. Ewa Stańczak - księgowa projektu

3. Katarzyna Dach - pracownik socjalny

 

po analizie złożonych dokumentów wybrała ofertę Pani Ewy Baran.

Pani Ewa Baran spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, ponadto w/w zaproponowała korzystną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

KIEROWNIK

 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Równość szans na rynku pracy, a podjęcie zatrudnienia" w wymiarze 8 godzin dla Uczestników Projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie trenerskie,
 3. Doświadczenie z zakresu realizacji szkoleń z zakresu równości szans,
 4. Znajomość problematyki rynku pracy,
 5. Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych,
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. Dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. Inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
 5. Oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
 6. Oferta cenowa zawierająca proponowane wynagrodzenie  za wykonanie zadania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia Równość szans na rynku pracy, a podjecie zatrudnienia" do dnia 14.10.2011 r. do godziny 1500 na adres:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

KIEROWNIK

 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Prawo pracy i instytucje na rynku pracy" w wymiarze 8 godzin dla Uczestników Projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe na kierunku prawo,
 2. Znajomość problematyki rynku pracy i instytucji na rynku pracy,
 3. Doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. Inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
 5. Oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
 6. Oferta cenowa zawierająca proponowane wynagrodzenie  za wykonanie zadania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia Prawo pracy i instytucje na rynku pracy" do dnia 14.10.2011 r. do godziny 1500 na adres:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 - 450 Glinojeck

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dla przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenia usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego
pt. „Spróbuj zmienić swoje życie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1.       ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Bema 7

06 – 450 Glinojeck

Tel. 23 6740065

Fax. 23 6740065

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

3.       Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.       PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 Uczestników realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem Zamówienia są następujące usługi:

-         „Kurs stylizacji fryzur i paznokci” dla 4 osób

-        „Kurs na koparko - ładowarki” dla 3 osób

-        Kurs „Nowoczesne wykańczanie wnętrz” dla 3 osób

-        W przypadku szkoleń wyjazdowych zakwaterowanie i wyżywienie dla BO lub zwrot kosztów dojazdu.

-        Każda z w/w usług zostanie zakończona wydaniem zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla każdego z  uczestników projektu

4.1   Termin realizacji zamówienia:  maj – październik 2011 rok.

 

5.       WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

5.1   Miejsce realizacji usługi:

- Miejsce realizacji usługi będzie w siedzibie Wykonawcy w przypadku szkoleń „Kurs na koparko - ładowarki” oraz „Stylizacja fryzur i paznokci”. W przypadku szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrz” miejscem realizacji usługi będzie siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający dysponuje salą do przeprowadzenia szkolenia.

- Wykonawca na czas realizacji zajęć zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne lub wskazać miejsce odbywania się zajęć, dostosowane odpowiednio do wymogów szkolenia.

5.2   Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania uczestnikom szkolenia:

-        Materiałów szkoleniowych oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL.

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów/materiałów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-        Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

-        Wyżywienie (ciepły posiłek + przerwy kawowe).

-        Ubezpieczenie Uczestników Szkolenia od następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uczestnictwem w szkoleniu.

 

6.       OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1   Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” 

6.2   Do oferty należy dołączyć:

6.2.1           Program całościowego cyklu szkoleniowego/kursu oraz  treningu kompetencji i umiejętności zawodowych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”,

6.2.2          Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

6.3   Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

6.4   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6.5   Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.6   Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6.7   Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.

7.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału
w niniejszym postępowaniu:

7.1   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”,

7.2   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7.3   Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,

7.4   Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,

7.5   Oświadczenia oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w opisie przedmiotu zamówienia zakresie wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego”.

 

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.        MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

9.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Bema 7, 06 – 450 Glinojeck lub pocztą pod w/w adres.

9.2   Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2011 roku do godz. 12:00,

9.3   Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach cyklu szkoleniowego   projektu systemowego pt. „Spróbuj zmienić swoje życie”

10.   OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

10.1           Kryterium, którym Zamawia jacy będzie kierowa się przy wyborze oferty

10.1.1      Cena 70%

10.1.2      Doświadczenie 30%

 

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem usługi szkoleniowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

Kierownik MGOPS w Glinojecku

Ogłasza nabór

Na stanowisko inspektor ds. księgowości

 

1.      Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania, niezbędne do zatrudnienia na powyższe stanowisko:

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wykształcenie średnie lub wyższe – ekonomia,

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

- nie być karaną za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

- posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,

- posiadać znajomość ustawy o rachunkowości,

- posiadać znajomość zasad księgowania rachunkowości budżetowej,

- posiadać znajomość obsługi komputera (programy Microsoft Windows XP, Microsoft Office, Excel, kadry i płace, Płatnik, program finansowo - księgowy).

 

2.      Wymagania dodatkowe:

Znajomość:

- instrukcji kancelaryjnej,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie księgowości budżetowej, urządzeń księgowych metodą przebitkową (analityka, syntetyka),

- ewidencje i wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących wynagrodzeń i upoważnienia pracowników,

- Sporządzanie przelewów,

- przygotowywanie okresowych analiz, ocen, sprawozdań i bieżących informacji,

- współdziałanie z PZU, ZUS,

- sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących zatrudnienia pracowników,

- prowadzenie akt osobowych pracowników.

 

4.      Wymagane dokumenty:

1)      CV,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      list motywacyjny,

4)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5)      kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

6)      kopia zaświadczenia o stanie zdrowia,

7)      kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8)      oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać do Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Bema 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora księgowości” w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników naboru będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Glinojecku, ul. Bema 7.

 

 

 

KIEROWNIK

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla 10 Uczestników projektu

„Spróbuj zmienić swoje życie”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wymagania:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku psychologia.

2.      Doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnych konsultacji psychologicznych.

3.      Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa.

4.      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

5.      Znajomość rynku pracy.

6.      Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

7.      Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizowanej usługi.

8.      Umiejętność tworzenia profili zawodowych oraz prowadzenia zajęć zawodoznawczych.

9.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4.      Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia.

5.      Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.

6.      Oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia konieczne do poniesienia).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Doradztwo psychologiczne” od dnia 31.03.2011 r. do dnia 08.04.2011 r. do godziny 1200 na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gen. J. Bema 7

06 – 450 Glinojeck

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

zaprasza

osoby bezrobotne, mieszkające na terenie miasta i gminy Glinojeck do zgłaszania swoich propozycji szkoleń zawodowych, które będą realizowane w 2011 r. w ramach projektu "Spróbuj zmienić swoje życie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, dlatego Ośrodek Pomocy zbiera informacj, w jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć, jakie szkolenia najbardziej przydałaby się Państwu w poszukiwaniu przyszłej pracy.

Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sekretariacie do dnia 23.12.2010 r.

                                                                                                                                  

 

 

 

KIEROWNIK

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO do przygotowania i realizacji projektu systemowego PO KL

 

Miejsce pracy: Glinojeck, ul. Gen. J. Bema 7

Wymagania:

·         Wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub ukończone studia na kierunku praca socjalna.

·         Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

·         Znajomość wytycznych i procedur dokumentacji POKL przy realizacji projektów unijnych

·         Obsługa komputera

·         Znajomość i obsługa programu PEFS

·         Obsługa generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych

·         Umiejętność przygotowania i rozliczenia projektu PO KL

·         Umiejętność przeprowadzania ewaluacji

·         Znajomość procedur z ustawy o zamówieniach publicznych (zapytania ofertowe)

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie niezbędnych dokumentów:

·         CV, kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kwestionariusz osobowy.

·         Oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb związanych przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Dz 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ”

 

 

 Termin i miejsce składania ofert:

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny” na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. J. Bema 7, 06 – 450 Glinojeck do dnia 29.12.2010 r. do godz. 1100.

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń tutejszego Ośrodka.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 30.12.2010 r. o godz. 1200 w siedzibie MGOPS w Glinojecku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - plakat_ue.jpg

 

 


Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190008 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI